Przetarg na działkę niezabudowaną oraz na lokal mieszkalny Nr 4 przy ul.Kościuszki 58 w Stroniu Śląskimprzy

Informacje

Cena: 75
Powierzchnia: 2084
Numer działki: 211/1

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

Burmistrz Stronia Śląskiego   przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

 

I. Lokal  mieszkalny  usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim,  położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 454/4 o pow. 801 mdla której Sąd  Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00052527/8:

1)  lokal  nr 4  o pow. 55,30 m2 (w  tym jedna piwnica o pow. 2,60 m2 ),

      cena  wywoławcza - 30 000,00 PLN, wadium  w wysokości – 1 500,00 PLN,

2.Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 211/1 (AM-3) o pow. 0,2084ha, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00043446/0. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów  w/w działka  przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Cena wywoławcza nieruchomości - 75 000,00 PLN + należny podatek VAT , kwota wadium -  4 000,00 PLN.

Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą się w dniu  8 grudnia   2015 r. r. o godz. 12:00(dot. dz. nr 211/1), o godz. 12:15 (lokalu nr 4  )w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal  nr ” , Przetarg –działka nr  „przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 3 grudnia  2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd