Przetarg na działki położone w obrębie wsi Bolesławów i Sienna

Informacje

Cena: 52
Powierzchnia: 2000
Numer działki: 23/1

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego

ogłasza  pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

 1.Opis nieruchomości:

1)Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 211/1 (AM-3) o pow. 0,2084ha, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00043446/0. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów  w/w działka  przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Cena wywoławcza nieruchomości - 75 000,00 PLN + należny podatek VAT , kwota wadium -  4 000,00 PLN.

2)Lokal mieszkalny nr 4 (parter) przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim składający się z  trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc , o pow. 52,70 oraz jednej piwnicy o pow. 2,60 m2 na działce nr 454/4 o pow. 801m2 .Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00052527/8. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w  nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi . Cena wywoławcza nieruchomości  30 000,00 PLN, kwota wadium   1 500,00 PLN.

  Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą  się w dniu  8 grudnia 2015 r.  o godz. 12:00-12-30 (co 15  min wg. kolejności nieruchomości) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Przetarg -działka nr …..” (dot. dz. nr 211/1) , „Przetarg –lokal nr …” (dot. lokalu nr 4 )gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  3 grudnia 2015 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000  1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

 3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia  przetargu  .

 4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium .

 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

 6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

 7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych  dziesiątek złotych.

 8.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla  ogłoszenia o przetargu.

 9.Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

Mapa

Znajdź dojazd