Przetarg na działke nr 154/3, obręb Stary Gierałtów

Informacje

Cena: 100000
Powierzchnia: 11482
Numer działki: 154/3

Opis

 

Burmistrz Stronia Śląskiego

ogłasza  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 154/3 (AM-1) o pow. 1,0676ha, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00043446/0. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów  w/w działka  przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową z usługami, teren użytków rolnych z drogami gospodarczymi transportu rolnego i leśnego. Cena wywoławcza nieruchomości  100 000,00 PLN + należny podatek VAT-dot. cz. dz. przeznaczonej pod zabudowę , kwota wadium   5 000,00 PLN.

Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie się w dniu  23 października  2015 r.  o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Przetarg -działka nr …..” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  19 października  2015 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000  1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

 3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia  przetargu  .

 4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium .

 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

 6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

 7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych  dziesiątek złotych.

 8.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla  ogłoszenia o przetargu.

 9.Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd