Ogłoszenie przetargów na lokale mieszkalne 4 i 5 przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim

Informacje

Cena: 30000
Powierzchnia: 801
Numer działki: 454/4

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza kolejne przetargu na sprzedaż n/w lokali , połozonych przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim, stanowiących własność

Gminy Stronie Śląskie:

1. Lokal mieszkalny nr 4 (parter) o pow. 55,30 m2 w tym jedna piwnica o pow. 2,60 m2,udział w częściach wspólnych budynku i gruncie – 5,40%,, cena wywoławcza - 30 000,00 PLN, kwota wadium-1 500,00 PLN,

2. Lokal mieszkalny nr 5 (parter) o pow. 64,50 m2 w tym jedna piwnica o pow. 7,20 m2,udział w częściach wspólnych budynku i gruncie – 6,30%,, cena wywoławcza- 40 000,00 PLN, kwota wadium- 2 000,00 PLN,

Terminy odbytych przetargów: I -7 listopada 2014 r. , II – 16 stycznia 2015 r., III – 13 kwietnia 2015 r., czwarty – 26 czerwca  2015 r.

 

Warunki przetargu :

Przetargi odbędą  się w dniu 25 września  2015 r. od godz. 11:00-11:15 (co 15 minut wg. kolejności lokali )   w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr….”, (dot. działek niezabudowanych), „Przetarg –lokalnr”dot. lokali mieszkalnych -  należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub gotówką   najpóźniej do 21 września 2015 r.na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Oferent, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamości, potwierdzający wniesienia wadium, a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

 

Mapa

Znajdź dojazd