Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę nieruchomości, położonej na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie na okres 5 lat

Informacje

Cena: 1200
Powierzchnia: 200
Numer działki: 74,156, 105/7

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

        Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę naokres pięciu lat  n/w nieruchomości, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na celezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

·         obręb Sienna              - działka Nr 74     (AM-1)    o pow. 200 m2,   (część)     SW1K/00043443/9,

·         obręb Stara Morawa -działka Nr 156  (AM-1)   o pow. 200 m2,  (część)       SW1K/00044201/8,

·         obręb Stary Gierałtów- działka Nr 105/7  (AM-1)  o pow. 200 m2, (część)     SW1K/00071831/1,

 

-obciążenia nieruchomości - nieruchomości są obciążone umowami dzierżaw do 31 sierpnia 2015 r. , - cel umowy   Sienna, Stara Morawa i Stary Gierałtów  - pod działalność gospodarczą - stacje bazowe telefonii  komórkowej ,  

 

- okres umowy Sienna, Stara Morawa i Stary Gierałtów  - 5 lat,

- przeznaczenie w  m.p.z.p  - Sienna                 –  teren użytków rolnych i stacji bazowej telefonii komórkowej,

- przeznaczenie w  m.p.z.p  - Stara Morawa    –  teren użytków rolnych,

- przeznaczenie w  m.p.z.p  - Stary Gierałtów  – teren użytków rolnych,

 -wysokość stawki czynszu w zł miesięcznie (netto) – Sienna, Stara Morawa i Stary Gierałtów - 1200,00 zł.,

-termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie 

-zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego - Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego

   roku stawek   czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług   konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności  sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia  28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu  o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

Obowiązkiem oferenta, który wygra przetarg będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgody na prowadzenie przedmiotowej działalności.

1.Przetargi odbędą się dnia  18września 2015 roku o godz.: poz.1.- 12:00;  poz.2. -12:15;  poz. 3. -12:30 w    UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala  konferencyjna).

2.Wadium  z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – dz. nr ……” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej  do dnia 14 września2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie    O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto  Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.

4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.

6.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-    Referat Gospodarki  Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,   tel.(74) 8 11-77-21).

8.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                              

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd