Lokale mieszkalne-Morawka 39

Informacje

Powierzchnia: 915
Numer działki: 554/101

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza (czwarte) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

 

I. Lokale  mieszkalne przeznaczone do remontu i adaptacji, usytuowane w budynku przy ul. Morawka 39 w Stroniu Śląskim,  położone na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/101 o pow. 915 m2  dla której Sąd  Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00091788/0:

 

1)      lokal  nr  1  o pow. 75,55 m 2 (w  tym jedna  piwnica o pow. 22,15 m2),

     cena  wywoławcza -  46 500,00 PLN,  wadium  w wysokości – 2 500,00 PLN,

 

2)      lokal  nr  2  o pow. 52,05 m 2 (w  tym dwie piwnice o pow. 15,55 m2),

      cena  wywoławcza -   31 500,00 PLN, wadium  w wysokości – 1 600,00 PLN,

 

3)   lokal  nr  4  o pow. 80,60 m 2 (w  tym trzy piwnice o pow. 22,50 m2),

      cena  wywoławcza -  53 500,00 PLN, wadium  w wysokości – 2 700,00 PLN,

 

4)   lokal  nr 5  o pow. 40,45 m2(w  tym jedna piwnica o pow. 9,40 m2),

      cena  wywoławcza - 28 200,00 PLN, wadium  w wysokości – 1 500,00 PLN,

 

5)  lokal  nr 7  o pow. 50,25 m2(w  tym dwie piwnice o pow. 6,85 m2),

      cena  wywoławcza - 37 700,00 PLN, wadium  w wysokości – 1 900,00 PLN,

 

6) lokal  nr 14 o pow. 51,30 m2(w  tym dwie piwnice o pow. 8,10 m2),

      cena  wywoławcza – 37 500,00 PLN, wadium  w wysokości – 1 900,00 PLN,

 

Terminy odbytych przetargów: I-21.06.2013 r., II – 6.09.2013 r., III-22.11.2013 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 18 lutego 2014 r. w/w godzinach (co 15 min. wg, kolejności lokali) wUrzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).

 

Wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Morawka 39 –lokal nr …”  należy wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia   13 lutego 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000  0020 -za terminową wpłatę   uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia  się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

           

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu  7 lutego 2014 r. w godz. od 10 : 00 do 10:30

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.

  Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Przyszli nabywcy nieruchomości zobowiązani są do remontu i adaptacji lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca  nieruchomości.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,tel.74 811-77-15 lub 41.

 

Burmistrz Stronia Śląskiego

Zbigniew Łopusiewicz

                                 

 

Mapa

Znajdź dojazd