Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie wsi Sienna, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Informacje

Cena: 100000
Powierzchnia: 1448
Numer działki: 138/4

Opis

             OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

  Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  rokowania na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie:

 

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 138/4 (AM-1) o pow. 0,1448 ha, położona w obrębie wsi Sienna. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00053073/7. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna -Gmina Stronie Śląskie  w/w działka  przeznaczona jest pod  tereny parkingów –symbol z planu 6.KP. Nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na czas trwania spółki „Czarna Góra” S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości:  100 000,00 PLN netto + należny podatek VAT, kwota wadium:  5 000,00 PLN.

Rokowania  odbędą się w dniu  31 sierpnia  2015 r.  o godz. 10:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do rokowań  jest wpłacenie zaliczki  w pieniądzu z dopiskiem  „Rokowania-dz. nr  „ gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  26 sierpnia   2015 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000  1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Zaliczka  wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka  przepada na rzecz Sprzedającego.

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu zaliczka  zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia  przetargu .

4.W rokowaniach  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia zaliczki.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

7. Burmistrz Stronia Śląskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

8.Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                             

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd