Ogłoszenie drugiego przetargu na dz. nr 14/4, położonej w obrębie wsi Kamienica

Informacje

Cena: 200
Powierzchnia: 12899
Numer działki: 14/4

Opis

                                                                                                         OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz  Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  n/w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 14/4,położonej w obrębie wsi Kamienica, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, cena wywoławcza - 2 000 000,00 PLN + należny podatek VAT, kwota wadium - 10 000,00 PLN

Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie się w dniu  10 lipca  2015 r. o godz. 12:00w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 6 lipca 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel.74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd