Przetarg na nieruchomość niezabudowaną , położoną w obrębie wsi Sienna

Informacje

Cena: 100000
Powierzchnia: 1448
Numer działki: 138/4

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  kolejny  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości położonej na terenie wsi Sienna, Gmina Stronie Śląskie .

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Sienna, oznaczona nr geodezyjnym 138/4 o pow. 0,1448 ha , dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr SW1K/00053073/7 /nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na czas trwania spółki „Czarna Góra” S.A. , cena wywoławcza- 100 000,00 PLN + należny podatek VAT, kwota wadium-5 000,00 PLN. 

Warunki przetargu

1. Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r.   o godz. 10:45 (dot. dz. nr 138/4) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem , „Przetarg-działka nr….” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 roku   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Mapa





Znajdź dojazd