Przetargi na lokale mieszkalne usytuowane przy ul. Kościuszki 58

Informacje

Cena: 35000
Powierzchnia: 801
Numer działki: 454/4

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  kolejne   przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych naterenie Miasta  Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Opis nieruchomości:

 Lokale mieszkalnego położone w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 58:

1. Lokal mieszkalny nr 4 (parter) o pow. 55,30 m2 w tym jedna piwnica o pow. 2,60 m2,udział w częściach wspólnych budynku i gruncie – 5,40%,, cena wywoławcza-34 000,00 PLN, kwota wadium-1 800,00 PLN,

2. Lokal mieszkalny nr 5 (parter) o pow. 64,50 m2 w tym jedna piwnica o pow. 7,20 m2,udział w częściach wspólnych budynku i gruncie – 6,30%,, cena wywoławcza- 45 000,00 PLN, kwota wadium- 2 300,00 PLN,

Warunki przetargu

1. Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 11: 15 – 11:30 (co 15 minut- wg. kolejności lokali) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem  „Przetarg lokal nr…” (dot. lokali mieszkalnych),  należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 roku   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd