Działka-St.Gierałtów

Informacje

Cena: 270000
Powierzchnia: 57393
Numer działki: 340

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, Gmina Stronie Śląskie, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

I. Położenie  nieruchomości:

Stronie Śląskie niewielka miejscowość leżąca u podnóża Śnieżnika w dolinie rzeki Białej Lądeckiej i jej dopływu Morawki . Główną atrakcją miasta jest jego położenie, stanowiące dokonały punkt wyjściowy w Masyw Śnieżnika dolinami prowadzącymi przez wsie Kletno (Jaskinia Niedźwiedzia) oraz Kamienica (ze stacją narciarską) w kierunku Śnieżnika.  Stąd też prowadzi droga do Kletna przy której znajdują się sztolnie po nieczynnej kopalni uranu. Obecnie w miejscowości Sienna będącą administracyjnie częścią Stronia Śląskiego funkcjonuje od lat 90 XX wieku „Czarna Góra” – główny ośrodek sportów zimowych w Kotlinie Kłodzkiej oraz bliskie położenie Stacji Narciarskiej Kamienicy, liczne trasy i atrakcje turystyczne . W niewielkiej odległości od m. Stronie Śląskie (ok. 2 km)  funkcjonuje kolejna atrakcja dla turystów w okresie letnim t.j. zbiornik retencyjno – rekreacyjny w Starej Morawie.  

N/w nieruchomość położona jest w centralnej strefie zabudowy miejscowości przy głównej  drodze przebiegającej przez wieś. W północnej części teren przeznaczony jest pod zabudowę, który ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Przez tą część przebiegają: napowietrzna linia energetyczna oraz nowo wybudowana linia kanalizacji sanitarnej. W środkowej części działki teren przeznaczony jest pod użytki rolne, od strony południowej graniczy z terenami leśnymi. Kształt dział nieregularny, teren zróżnicowany, przy drodze płaski, od strony południowej strono opadający w kierunku drogi .

II. Opis nieruchomości.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 340 (AM-2) o pow. 5,7393 ha, księga wieczysta KW Nr SW1K/43446/0, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów, Gmina Stronie Śląskie.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów  zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/126/12  Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 lutego 2012 r.  (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r.,  poz. 2100), nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolami planu: 85MN/MR/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z usługami, 82.R –teren użytków rolnych z drogami gospodarczymi transportu rolnego i lesnego.

Cena wywoławcza nieruchomości – 270 000,00 PLN brutto, kwota wadium – 15.000,00 PLN.

                

III. Warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r.o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka Nr: 340" należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 13 grudnia  2013 roku na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74) 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd