Przetargi na lokale mieszkalne usytuowane przy ul. Kościuszki 58

Informacje

Cena: 40000
Powierzchnia: 801
Numer działki: 454/4

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza trzecie  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:

I. Lokale  mieszkalne  usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim,  położone na działce oznaczonej nr geodezyjnym 454/4 o pow. 801 mdla której Sąd  Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00052527/8:

1)  lokal  nr 4  o pow. 55,30 m2 (w  tym jedna piwnica o pow. 2,60 m2 ),

      cena  wywoławcza - 40 000,00 PLN, wadium  w wysokości – 2 000,00 PLN,

2) lokal  nr 5 o pow. 64,50 m2 (w  tym jedna piwnica o pow. 7,20 m2 ),

      cena  wywoławcza – 50 000,00 PLN, wadium  w wysokości – 2 500,00 PLN.

Przetargi odbędą się w dniu 13 kwietnia  2015 r. od godz. 13:00 -13:15 (co 15 min. wg, kolejności lokali) wUrzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).

Wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Przetarg -lokal nr  …”  należy wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia   7 kwietnia  2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000  0020 -za terminową wpłatę   uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia  się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu  25 marca 2015 r.  w godz. od 10 : 00 do 10:30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.

  Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca  nieruchomości.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

                                 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd