Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w obrębiei Sienna, Gmina Stronie Śląskie.

Informacje

Cena: 118
Powierzchnia: 1448
Numer działki: 138/4

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na nw. nieruchomość, stanowiącą własnośc Gminy Stronie Śląskie.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 138/4 (AM-1) o pow. 0,1448 ha, położona w obrębie wsi Sienna. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SW1K/00053073/7. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna -Gmina Stronie Śląskie  w/w działka  przeznaczona jest pod  tereny parkingów –symbol z planu 6.KP. Nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na czas trwania spółki „Czarna Góra” S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości  118 000,00 PLN netto + należny podatek VAT, kwota wadium  11 800,00 PLN.

 

 Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie  się w dniu  13 kwietnia  2015 r.  o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Przetarg -działka nr ……”,najpóźniej do dnia  7 kwietnia  2015 r.  na  konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000  1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia  przetargu .

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium .

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych  dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla  ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd