Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę części nieruchomości na okres powyżej trzech lat, połozonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej

Informacje

Cena: 400
Powierzchnia: 15000
Numer działki: 560/2
KW Nr: 58077

Opis

        Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres pięciu lat części działki 560/2 o pow.1,50 ha,położonej w Stroniu Śląskim przy ul Sudeckiej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne:

                

-  KW Nr -  58077,

 -obciążenia nieruchomości - nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów,                                              

- przeznaczenie w  m.p.z.p  – M.8.MNU,  M.12.KDW,  M.23KOD, M.9.MNU – teren zabudowy mieszkaniowej

                                                   jednorodzinnej, usług, teren drogi wewnętrznej,

 

-wysokość stawki czynszu rocznie (netto) –  400,00 zł.,

-termin wnoszenia czynszu dzierżawnego –  kwartalnie,

- Wydzierżawiającyzastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości

  wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień

  1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy.

  Zmiana czynszu  dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od

  dnia 1 marca. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomie

nia i nie będzie wymagała formy  aneksu.                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

  1.Przetarg odbędzie się dnia  20 marca2015 roku o godz. 13:00  w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim -  pok.

      nr 17 (sala konferencyjna).

  2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa –

    Stronie Śląskie dz. nr…… ”   należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 16 marca2015 r. na 

    konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 9588 0004

    0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

  3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu

     dzierżawnego.

  4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz

  Wydzierżawiającego.

  5.Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed    

  upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

  6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna    

  okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości,

  potwierdzenie wniesienia wadium.

  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje

  co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.

 

  8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny

  wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

  9.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat

Gospodarki Nieruchomościami i  Spraw Wiejskich - pok. nr 12 (tel.74  8 11-77-21).

 10.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o

tym niezwłocznie w formie właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          

Mapa

Znajdź dojazd