pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeznaczoneo do remontu i adaptacji , usytuowanego przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim

Informacje

Cena: 33900
Powierzchnia: 1643
Numer działki: 554/100

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

 

* lokal  mieszkalny Nr 12 przeznaczony do remontu i adaptacji  o pow. 37,15 m2+ jedna piwnica o pow. 8,85m 2, usytuowany w budynku przy ul. Morawka 37 w Stroniu Śląskim,  na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/100 o pow. 1643 mdla której Sąd  Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00091788/0.Cena wywoławcza-33 900,00 PLN, kwota wadium-1 700,00 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu  27 lutego  2015 r. od godz. 12:00  wUrzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).

Wadium w pieniądzu z dopiskiem  „Przetarg –lokal nr ….”  należy wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia   23 lutego 2015 r. na konto Gminy  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000  0020 -za terminową wpłatę   uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia  się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu  16 lutego 2015 r. w godz. od 10 : 00 do 10:30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.

Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca  nieruchomości.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,tel.74 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd