Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość niezabudowana, położoną w obrębie Stary Gierałtów .

Informacje

Cena: 12386
Powierzchnia: 3435
Numer działki: 165

Opis

                                                                                                    OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustnY nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie, położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów, oznaczonej nr geodezyjnym 165 o pow. 0,3435 ha.Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy obowiązującą do 30.09.2015 r.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przetsrzennego terenów połozonych we wsi Stary Gierałtów- symbol planu 20MN/MR/U -tereny zabudfowy mieszkaniowej jdnorodzinnej, zabudowy zagrodowej z usługami - po.ok 480 m2, 28.R-terenu uzytków rolnych z drogami gospodarczymi transportu rolnego i leśnego w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią . 

Cena wywoławcza-12 386,00 PLN brutto, kwota wadium 1 000,00 PLN

Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie się w dniu  13 lutego 2015 r. r. o godz. 12:00w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 165” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 9 lutego 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10-9588 0004 0000 1850 2000  0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

I

Mapa

Znajdź dojazd