Przetarg na dz. niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś

Informacje

Numer działki: 63/3-63/8

Opis

                                                                               OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na nw . nieruchomości niezabudowane , położone w obrębie Stronie Wieś :

1. nr 63/3  o pow.1455 m2 , cena wywoławcza -64 000,00 PLN netto, kwota wadium - 3 200,00 PLN,

2. nr 63/4  o pow.1474 m2 , cena wywoławcza -65 000,00 PLN netto, kwota wadium - 3 300,00 PLN,

3. nr 63/5  o pow.1380 m2 , cena wywoławcza -61 000,00 PLN netto, kwota wadium - 3 100,00 PLN,

4. nr 63/6  o pow.1465 m2 , cena wywoławcza -64 500,00 PLN netto, kwota wadium - 3 300,00 PLN,

5. nr 63/7  o pow.1374 m2 , cena wywoławcza -60 500,00 PLN netto, kwota wadium - 3 100,00 PLN,

6. nr 63/8  o pow.1554 m2 , cena wywoławcza -66 500,00 PLN netto, kwota wadium - 3 400,00 PLN,

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego we wsi Stronie Śląskie - pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego  -symbol z planu 12.MN/UT.  

Terminy odbytego przetargu: pierwszy przetarg -7 listopada 2014 r.

Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą się w dniu 19 stycznia  2015 r. od godz. 9:00 do 10:15( co 15 minut wg. kolejności działek)w Urzędzie Miejski w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” gotówką lub przelewem najpóźniej do  dnia 13 stycznia 2015 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.  Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru, oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd