Przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza

Informacje

Cena: 1
Powierzchnia: 1844
Numer działki: 321/68

Opis

Położenie  i opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się  w centralnej części miasta, w rejonie zabudowy produkcyjno-handlowo-usługowej zlokalizowanej na terenie byłej HSK „Violetta”. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry . Działka zabudowana jest budynkiem magazynowym, który posiada instalację energii elektrycznej oświetleniowej i siły, działka posiada również dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren nieruchomości płaski, częściowo ogrodzony. Budynek magazynowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny usytuowany przy ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim. 

Budynek o pow. użytkowej 618,30m2 usytuowany jest na dz. nr 321/68 o pow. 1844 m2. .

Przeznaczenie w m.p.z.p. – tereny dla obiektów prze przemysłu, baz, składów, magazynów, administracji oraz usług innych niż chronione – symbol planu – M.8.PU.

Księga Wieczysta - KW Nr SW1K/00096316/6.

Cel umowy- działalność gospodarcza.

Stawka  wyjściowa do przetargu – 1 500,00 PLN netto miesięcznie+ należny podatek VAT.

Kwota wadium – 300,00 PLN.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich zadłużeń i obciążeń.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności  sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od 1 marca . Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada  2014 o godz. 12:00 r.  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna ).

Wadium z dopiskiem „Przetarg-dzierżawa dz. nr ….” należy wpłacić  przelewem najpóźniej do dnia  20 listopada 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy lub gotówką w punkcie  kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miasta (pokój nr 3).

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny pierwszej raty czynszu dzierżawnego W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy,  wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12- tel.74 811-77-21.

Mapa

Znajdź dojazd