Przetargi na dz. położone w Starej Morawie

Informacje

Opis

Lp

Położenie

Nr  i pow.

działki 

w ha

Księga wieczysta

KW Nr

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w

m. p. z. p.

Obciążenia

 nieruchomości

 

Cena 

wywoławcza w przetargu

w  PLN

netto

Kwota wadium w PLN

Termin przetargu

godz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Stara Morawa

279/24

0,2165

SW1K/000

74498/5

 

 

 

 

Nieruchomości niezabudowane wchodzące skład kompleksu kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego, położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. Dostęp komunikacyjny-działki położone są  przy planowanej drodze dojazdowej. Sąsiedztwo- niewielka odległość ok. 600m od zbiornika retencyjnego, stanowiącego lokalne kąpielisko z wydzielonym molem i pomostami. W centralnej części zbiornika zlokalizowana jest wieża widokowa  o wysokości 14 m nad poziomem lustra wody. Teren między planowaną promenadą a linią brzegu przeznaczony jest na pole biwakowe, miejsce plażowania, boisko sportowe, liczne miejsca

parkingowe oraz ścieżki i alejki spacerowe. 

 

 

 

 

Usługi hotelarskie obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących  tymczasowymi obiektami budowlanymi o pow. ogólnej co najmniej 100 m2

(symbol z plany UT3)

 

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

 

69 000,00

+ należny podatek VAT

3 500,00

14.11.2014

10:00

2.

Stara Morawa

279/25

0,1926

SW1K/000

74498/5

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

62 000,00

+ należny podatek VAT

3 100,00

14.11.2014

10:30

3.

Stara Morawa

279/38

0,2192

 

SW1K/000

74499/2

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

61 000,00

+należny podatek VAT

3 100,00

14.11.2014

11:00

4.

Stara  Morawa

279/39

0,1874

 

SW1K/000

74499/2

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

62 000,00

+należny podatek VAT

3 100,00

14.11.2014

11:30

5.

Stara Morawa

279/40

0,1689

 

 

SW1K/000

74499/2

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

55 000,00

+ należny podatek VAT

2 800,00

14.11.2014

12:00

6.

Stara Morawa

279/44

0,3164

 

SW1K/000

74499/2

 

 

 

Nieruchomości niezabudowane wchodzące w skład kompleksu kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego, położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. Dostęp komunikacyjny-działki położone są przy planowanej drodze dojazdowej. Sąsiedztwo- niewielka odległość od zbiornika  retencyjnego, stanowiącego lokalne kąpielisko z wydzielonym molem i pomostami.

W centralnej części zbiornika zlokalizowana jest wieża widokowa  o wysokości 14 m nad poziomem lustra wody. Teren między planowaną promenadą a linią brzegu przeznaczony jest na pole biwakowe, miejsce plażowania, boisko sportowe, liczne miejsca

parkingowe oraz ścieżki i alejki spacerowe. 

 

 

 

Usługi hotelarskie obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących  tymczasowymi obiektami budowlanymi o pow. ogólnej co najmniej 100 m2

(symbol z plany UT3)

 

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

85 000,00

+ należny podatek VAT

4 300,00

14.11.2014

12:30

7.

Stara Morawa

279/46

0,2491

 

SW1K/000

74499/2

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

76 000,00

+należny podatek VAT

3 800,00

14.11.2014

13:00

8.

Stara Morawa

279/71

0,3494

 

SW1K/000

74506/5

 

 

Usługi hotelarskie oraz obiekty  sportu i rekreacji

(symbol z plany UT2)

 

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

170 000,00

+ należny podatek VAT

 8 500,00

14.11.2014

13:30

9.

Stara Morawa

279/72

0,4132

 

SW1K/000

74506/5

Nieruchomość

jest wolna od wszelkich  obciążeń i zadłużeń          

199 000,00

+ należny podatek VAT

10 000,00

14.11.2014

14:00

 

Terminy odbytych przetargów : pierwszy przetarg  - 22.08.2014 r.

 

Warunki przetargu :

 

1.Przetargi odbędą się w  dniu 14 listopada 2014 r. w ww. godzinach ( co 30 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  10 listopada 2014 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

 

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia

przetargu.

 

4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium. 

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o ww. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.74 811-77-15 lub 41).

 

Mapa

Znajdź dojazd