Przetarg na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kościuszki 58

Informacje

Cena: 46000
Powierzchnia: 801
Numer działki: 454/4

Opis

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 20  października 2014 r. w godz. od 10 : 00 do 10 : 30.

Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą się w  7 listopada 2014 r. w ww.  godzinach  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55–pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-lokal nr ….”gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia  3 listopada 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia  przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.  Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd