Teren we wsi Rogóżka

Informacje

Opis

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami podziemnymi, poza przyłączami do poszczególnych obiektów;
2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, za zgodą zarządcy drogi i w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych oraz przepisy szczególne;
3) w uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się sytuowanie wybranych elementów sieci poza układem dróg;
4) dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej np. trafostacji itp. jako obiektów wbudowanych w granicach jednostek terenowych przeznaczonych na inne funkcje;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń stacji telefonii komórkowej, stacji telefonicznych, urządzeń i sieci telekomunikacji elektronicznej.
3. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
b) nowe linie elektroenegetyczne średniego i niskiego napięcia należy prowadzić jako napowietrzne lub kablowe wzdłuż układów komunikacyjnych. Dopuszcza się prowadzenie linii poza układami komunikacyjnymi - po uzyskaniu zgody właściciela sieci i właściciela gruntu, przez który będzie przebiegać trasa linii.
2) Zaopatrzenie w wodę - rozbudować istniejące ujęcia wody pitnej na potrzeby projektowanej zabudowy, docelowo z gminnej sieci wodociągowej.
3) Zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki, docelowo do kanalizacji deszczowej.
a) Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia poprzez piaskowniki lub separatory.
b) wyposażenie dróg, placów, parkingów, dojazdów o utwardzonej nawierzchni w system lokalnej kanalizacji deszczowej;
c) rozwiązania odprowadzania wód opadowych z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą urządzeń ;
d) nakazuje się odtworzenie uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji istniejących urządzeń melioracyjnych.
4) Odprowadzanie ścieków bytowych do biologicznych oczyszczalni ścieków (indywidualnych lub grupowych) docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej.
a) Obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków naturalnych.
5) Place manewrowe i technologiczne na terenach przeznaczonych na cele działalności gospodarczej należy wyposażyć w urządzenia do separacji substancji ropopochodnych oraz neutralizacji ścieków chemicznie aktywnych.
6) Prowadzenie zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie zobowiązującym systemem gospodarki prowadzonej w gminie.
7) Gospodarkę odpadami innymi niż komunalne powstałymi w wyniku prowadzonych działalności nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
8) Zaopatrzenie w ciepło dla celów bytowych, grzewczych i technologicznych nakazuje się uzyskiwać przy udziale paliw ekologicznych.
9)  Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić wyłącznie w formie podziemnych linii kablowych.

CZĘŚĆ IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 25. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki: od 1MN/UT do 6MN/UT
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/UT, 2MN/UT, 3 MN/U, 4MN/UT, 5MN/UT, 6MN/UT dla których obowiązują następujące ustalenia: b) 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych wewnętrznych KDW;
c) zasięg lokalizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określona na rysunku planu miejscowego.
2. Teren oznaczony symbolem 6MN/UT oraz część terenów oznaczonych symbolem 1MN/UT i 5 MN/UT znajduje się w zasięgu terenu górniczego nieczynnego kamieniołom marmuru - (jednak z aktualną jeszcze koncesją ) „Rogóżka II", ustanowionego Koncesją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr DGwk/KW/487-3535/98 z dnia 14 września 1998 r., zmienionej decyzją nr 4/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2009 r.
3. Do czasu wygaśnięcia w/w koncesji teren górniczy jest obiektem podlegającym ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych.
1) W granicach terenu górniczego „Rogóżka II" oznaczonych na rysunku planu miejscowego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu.
2) Docelowo po zakończeniu eksploatacji kamieniołomu dopuszcza się rekultywację wyrobiska na cele usług turystyki ze zbiornikiem wodnym, zielenią rekreacyjną i infrastrukturą turystyczną (ścianki wspinaczkowe, ekologiczne ścieżki edukacyjne o chronionych gatunkach roślin i zwierząt i.t.p.).
4. Dojazd do terenów MN/UT z drogi lokalnej KDL oraz projektowanych dróg dojazdowych wewnętrznych KDW.
5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej zgodnie z §24 niniejszej uchwały. § 26. Tereny użytków rolnych RZ
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RZ do 12RZ dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe: użytki rolne w obrębie których:
a) dopuszcza się wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolowych i zachowanie istniejących;
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.
2. Na terenie oznaczonym symbolem 8 RZ znajdują się ruiny dawnej kaplicy, a) Ustala się odbudowę obiektu wraz z otoczeniem.
3. Na obszarze oznaczonym symbolem 1RZ znajduje się nieczynny kamieniołom marmuru - z aktualną jeszcze koncesją wraz z granicami obszaru i terenu górniczego „Rogóżka II" ustanowionego koncesją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr DGwk/KW/487-3535/98 z dnia 14 września 1998 r., zmienionej decyzją nr 4/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2009 r.

§ 27. Tereny zieleni leśnej ZL
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna. § 28. Wody powierzchniowe śródlądowe WP
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WP ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe. § 29. Tereny zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych ZN/WP 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN/WP ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych, a) Obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i budowli z wyłączeniem budowli wodnych. § 30. Teren drogi lokalnej KDL
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: droga lokalna Wieś Rogóżka jest ważnym szlakiem komunikacyjno-turystycznym łączącym Gminę Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. Ponadto we wsi Rogóżka znajduje się kamieniołom marmuru białego i czerwonego, który w przyszłości ponownie może zostać uruchomiony pod kątem jego wydobycia. W trakcie eksploatacji kamieniołomu odkryto liczne jaskinie o znacznych rozmiarach z bogatą szatą naciekową(największa z nich to Jaskinia Naciekowa"). Tak dużo bogactw zasobów naturalnych stwarza wciąż ogromne możliwości rozwoju tego terenu w niedalekiej przyszłości.

Mapa

Znajdź dojazd