Bolesławów -przetarg na dzierżawę-cz. dz. nr 133/1

Informacje

Cena: 400
Powierzchnia: 22700

Opis

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU PIERWSZEGO PRZETARGU USTENEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  WE WSI BOLESŁAWÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY STRONIE ŚLĄSKIE.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

1.Przetarg odbędzie się dnia  26 września 2014 roku o godz. 13:00  w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – Bolesławów dz. nr…… ” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 22 września 2014 r. na  konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.

4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

5.Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.

8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

 9.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 (tel.(74) 8 11-77-21).

10.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

Mapa

Znajdź dojazd