Przetarg na działki położone w Starej Morawie

Informacje

Numer działki: 279/24, 279/25, 279/38- ,279/40,279/44,279/46,279/71,279/72

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

I. Położenie nieruchomości.

Gmina Stronie Śląskie posiada   w Starej Morawie nieruchomości niezabudowane, wchodzące w skład kompleksu kilkudziesięciu działek stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy. Działki  zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnego kąpieliska z wydzielonym molem i pomostem o pow. lustra wody ok. 5 ha,  położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. W centralnej części zbiornika zlokalizowana jest 14 m wieża widokowa. Działki przylegające do terenu rekreacyjnego przy kąpielisku posiadają uzbrojenie w inst. elektryczną, kanalizacyjną i wodę. Planowane jest uzbrojenie dalszych terenów na które została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja uzbrojenia działek położonych w większej odległości będzie w miarę potrzeb. W 2013 r. została zrealizowana   budowa kompleksu zagospodarowania turystycznego terenu rekreacyjnego przy zbiorniku w Starej Morawie. Dojazd ze Stronia Śląskiego do kąpieliska odbywa się  drogą o nawierzchni asfaltowej dot. także działek położonych przy zbiorniku.Sąsiedztwo –niewielka odległość  od Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” . 

 

II. Opis nieruchomości:

     Nieruchomości niezabudowane, oznaczone numerem ewidencyjnym:

                                                         cena                                  kwota

                                                        wywoławcza w PLN       wadium w PLN

1. 279/24 o pow. 0,2165 ha,   69 000,00                3 500,00

2. 279/25 o pow. 0,1926 ha,   62 000,00                3 100,00     

3. 279/38 o pow. 0,2192 ha,   61 000,00                3 100,00

4. 279/39 o pow. 0,1874 ha,   62 000,00                3 100,00

5. 279/40 o pow. 0,1689 ha,   55 000,00                2 800,00  

6. 279/44 o pow. 0,3164 ha,   85 000,00                4 300,00  

7. 279/46 o pow. 0,2491 ha,   76 000,00                3 800,00

8. 279/71 o pow. 0,3494 ha, 170 000,00                8 500,00  

9. 279/72 o pow. 0,4132 ha  199 000,00              10  000,00

 

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/000744498/5 –dot. nieruchomości wymienionych w pkt 1,2,8,9, KW Nr SW1K/00074499/2-dot. nieruchomości w pkt 3,4,5,6,7.

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla zespołu rekreacyjno-usługowego w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego w Starej Morawie- działki nr 279/24, 279/25 ,279/38, 279/39, 279/40, 279/44, 279/46 oznaczone są  symbolem planu UT3 i przeznaczone są pod usługi hotelarskie, obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co najmniej 100m2 , działki nr 279/71, 279/72 oznaczone są symbolem planu UT2 i przeznaczone są pod usługi hotelarskie oraz obiekty sportu i rekreacji .

III. Warunki przetargu

1. Przetargi odbędą się w dniu 22 sierpnia 2014 r.od godz. 10:00 do 14:30  (do 30 min wg. kolejności działek-  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….." należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2014 roku   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74) 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd