Przetarg na działki pod zabudowę garażami przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim

Informacje

Opis

                                                                                      OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na działki niezabudowane, położone w Stroniu Śląskim ul. Morawka -przeznaczone pod zabudowe garażami:

 

1. dz. nr  554/115 , 554/116, 554/117, 554/118  -każda o pow . 40 m2 , cena wywoławcza - 6 000,00 PLN, kwota wadium -600,00 PLN,

za każda działkę,

2. dz. nr 554/119, 554/120, 554/121 , 554/122  każda  o pow. 39 m2, cena wywoławcza - 6 000,00 PLN, kwota wadium- 600,00 PLN,

za każdą działkę .

 

Terminy odbytych przetargów: I –27 września 2013 r., II -6 grudnia 2013 r. III - 18 lutego 2014 r., IV -9 maja 2014 r.   

Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00 każdy

(dot. działek wymienionych w poz. od 1 -8).

 

Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą się w dniu 25 lipca 2014 r.  od godz. 8:30 do 10:15( co 15 minut wg. kolejności działek)w Urzędzie Miejski w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” gotówką lub przelewem najpóźniej do  dnia

21 lipca  2014r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.  Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru, oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

          

Mapa

Znajdź dojazd