Przetarg pierwszy na działkę w Bolesławowie

Informacje

Cena: 363100
Powierzchnia: 7001
Numer działki: 58/13

Opis

                                                                                                             OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na działkę niezabudowaną, oznaczoną nr geodezyjnym 59/13 o pow. 7001m2, księga wieczysta KW nr SW1K/00086866/3, połozona w obrębie wsi Bolesławów. Przeznaczenie w planie zagospodarowania -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, zabudowa mieszkaniow0 -usługowa, zabudowa usługowa . Cena wywoławcza- 363 100,00 PLN, kwota wadium- 20 000,00 PLN.

Warunki przetargu :

1.Przetarg odbędzie się w dniu  25 lipca 2014 roku o godz. 12:00w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 59/13” przelewem lub gotówką najpóźniej  do  dnia  21 lipca 2014 roku na  konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie

10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie próżnej niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd