przetarg na dz. 352/6 -ul. Mickiewicza Stronie Śląskie

Informacje

Cena: 22000
Powierzchnia: 5093
Numer działki: 352/6

Opis

                                                                                    OGŁOSZENIE PRZETARGU

Na działkę niezabudowaną, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza ,oznaczona nr geodezyjnym 352/6 o pow. 5093 m2, księga wieczysta KW Nr

SW1K/00056763/2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania -Uzytkowanie rolnicze , cena wywoławcza- 22 000,00 PLN, kwota wadium-1 100,00 PLN

Warunki przetargu:

1.Przetarg odbędzie się w dniu  4 lipca 2014 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Działka nr 352/6”gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.  

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Dodatkowych  informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – Referat Gospodarki Nieruchomościami  Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd