Oczyszczalnia ścieków we wsi Strachocin

Informacje

Opis

Gmina Stronie Śląskie w dniu 30.09.2010 r podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn.
" Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmę, która realizuje tę inwestycję do dnia 30 września 2011 r. Wartość zadania wyniesie 10 347502,17 zł. Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu wyniesie nie więcej niż 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych tj 8 723 395,60  zł.
Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Powstanie nowoczesna oczyszczalnia przyczyniająca się poprawy stanu środowiska w Gminie Stronie Śl. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni umożliwi podłączenie większej ilości gospodarstw domowych oraz ośrodków wypoczynkowych. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia jakości wody w rzece Białej Lądeckiej - górnego dopływu Nysy Kłodzkiej oraz rozwoju turystycznej gminy Stronie Śl.

Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla naszej gminy ponieważ turyści przyjeżdżający do nas zimą na narty do ośrodków narciarskich, latem nad zalew w Starej Morawie, zwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią czy pochodzić po górach, będą mogli zatrzymać się w pensjonatach nad czystą wodą, podłączonych nowowybudowanymi kolektorami do nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Mapa

Znajdź dojazd