Stronie Wieś- przetarg na dzierżawę na okres pięciu lat

Informacje

Powierzchnia: 152000
Numer działki: 54/3
KW Nr: 43437

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres pięciu lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie  na celerolne, oznaczonych nr geodezyjnymi:

 

I. Obręb Stronie Wieś

    1. cz. dz. nr 5/3 o pow. 9,55 ha,  stawka czynszu -350,00 PLN/ha,(netto) rocznie, KW Nr – 43437,

    2. cz. dz. nr 54/3 o pow. 15,20 ha, stawka czynszu-350,00 PLN/ha (netto) rocznie, KW Nr -43437,

    3. cz. dz. nr 53/1 o pow. 3,66 ha, stawka czynszu  - 350,00 PLN/ha (netto) rocznie, KW Nr -43437,

II. Obręb Stary Gierałtów

     1. dz. nr 288 o pow. 0,70 ha , stawka czynszu 300,00 PLN/ha (netto) rocznie, KW Nr 43446,

      2. dz. nr 296/1 o pow. 0,47 ha, stawka czynszu 300,00 PLN/ha (netto) rocznie, KW Nr 43446  

 

- przeznaczenie w  m.p.z.p  – RZ i ZL – teren użytków zielonych i zieleni leśnej –dot. dz. nr 5/3, 54/3   

                                                  RZ –teren użytków zielonych –dot. dz. nr 53/1, 288,

                                                  76R – teren użytków rolnych -dot. dz. nr 296/1,   

 - termin wnoszenia czynszu dzierżawnego –  kwartalnie

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia  każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 marca. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała  formy aneksu.

1.Przetargi odbędą się dnia  6 czerwca2014 roku o godz. 10 :00( co 15 minut wg kolejności działek)w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim - pok. Nr 17  (sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu  z dopiskiem „Przetarg-dzierżawa” przelewem  lub gotówką najpóźniej do dnia 2 czerwca 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 18502000 0020 – (za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy).

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.

4.W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

5. Ofertowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później  niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny wywoławczej.  

7.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat   Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.074 811-77-21.

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

Mapa

Znajdź dojazd