Lokale mieszkalne-Morawka 39-V przetarg

Informacje

Cena: 37700
Powierzchnia: 915
Numer działki: 554/101

Opis

                                                                                                        OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza piate przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własnośc Gminy Stronie Śląskie.

1. Lokal  mieszkalny nr 7 (poddasze)przeznaczony do remontu i adaptacji o pow. 43,40 m2+ dwie piwnice o pow. 6,85m2, usytuowany w budynku przy ul.  Morawka 39 w Stroniu Śląskim, położony na działce nr 554/101 o pow. 915m2, KW nr SW1K/00091788/0.  Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokosci 5,95%. Cena wywoławcza -  37 700,00 PLN, kwota wadium 1 900,00 PLN.

2. Lokal mieszkalny nr 14 (poddasze)przeznaczony do remontu i adaptacji o pow. 43,20 +dwie piwnice o pow.8,10 m2, usytuowany w budynku przy ul. Morawka 39 w Stroniu Śląskim, połozony na działce nr 554/101 o pow. 915m2, KW nr SW1K/00091788/0. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 6,08%.   Cena wywoławcza- 37 500,00 PLN, kwota wadium- 1 900,00 OLN.

Terminy odbytych przetargów: I – 21.06.2013 r., II -6.09.2013 r., III-22.11.2013 r., IV-18.02.2014 r.

 W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia  wody i  energii elektrycznej).Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia przez ich lokale  pionów  inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektryczne.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się  drogą wewnętrzną-działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9.

Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2014 r. w godz. od 1000 : 1030.

 

Warunki przetargu :

1.Przetargi odbędą się w dniu  9 maja  2014 r. w w/w godzinach ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Morawka 39-lokal nr..” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,a w przypadku uchylenia się przez  Oferenta od  zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.  

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Dodatkowych  informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd