Ogłoszenie przetargu na działki położne we wsi Stara Morawa

Informacje

Cena: 460000
Powierzchnia: 0.8583
Numer działki: 279/59-279/61

Opis

Ogłoszenia przetargu

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

I. Nieruchomości położone we wsi Stara Morawa , KW nr SW1K/00074501/0:

1) dz. nr 279/59 o pow. 1,5650 ha, cena wywoławcza netto - 610 000 PLN, wysokość wadium – 30 500 PLN,

2) dz. nr 279/60 o pow. 1,0392 ha, cena wywoławcza netto- 520 000 PLN , wysokość wadium – 26 000 PLN,

3) dz. nr 279/61 o pow. 0,8583 ha, cena wywoławcza netto- 460 000 PLN, wysokość wadium – 23 000 PLN,

Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny na której położone są w/w nieruchomości oznaczone są w planie symbolem UT1 obiekty hotelowe: hotel, motel, camping oraz obiekty sportu i rekreacji z wykluczeniem mieszkalnictwa .

Warunki przetargu :

1. Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 r. w ww. godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” przelewem najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP, aktualny wydruk z KRS( z ostatnich 6 miesięcy ) lub innego właściwego rejestru, w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

9. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie.

11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim -ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

Mapa

Znajdź dojazd