Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie

Informacje

Cena: 400
Numer działki: 126,192,5/1

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

     

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie, będących podatnikami  podatku rolnego - na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących własność  Gminy Stronie Śląskie:

 

Lp.

Obręb

Nr i pow.

pow.

w  ha

KW

Nr

Obciążenia nieruchomości

Okres

umowy

Cel

umowy

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

Wysokość czynszu w

zł/ ha

rocznie

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Kwota wadium

w zł.

1.

Obręb

Stary Gierałtów

 

126

0,96

 

 

192

       1,36

 

SW1K/00068582/6

 

SW1K/00043446/0

 

 

nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń

pięć lat

 

Na cele rolne .

 

14R- użytki 

        rolne

 

14R- użytki 

              rolne

400,00

 

kwartalnie

150,00

 

Łączna pow.

2,32

 

2.

Stronie Wieś

część

5/1

 7,13

 SW1K/0004341112/6

nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy obowiązującą do 30.09.2017 r.

 

pięć lat

 

 

Na cele rolne.

 

 

RZ– użytki 

        rolne

 

 

400,00

 

kwartalnie

 

500,00

Wydzierżawiającyzastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 01 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

 

 

Przetargi ograniczone do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwoju gospodarstw rolnych  obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie .

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów:

1)      kserokopia dowodu wpłacenia wadium,

2)      oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie  (co najmniej przez pięć  lat),

3)      oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,

osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 11 września 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu

12 września 2017 r.

1.  Przetargi odbędą się w dniu  15 września2017roku o godz.: 12:00 poz. 1;  12:15 poz. 2  w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17

  (sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. nr…… ”

   należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  11 września2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  

   w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie 

   Śląskie.

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.

4. W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

5. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia

zamknięcia przetargu.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym

pełnomocnictwem .Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie

minimalne powyższej ceny.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem  

w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i

Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.

10. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie  

właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd