Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Sienna

Informacje

Cena: 935000
Powierzchnia: 5800
Numer działki: 38

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

ogłasza  pierwszy przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

 

Opis nieruchomości:

I. Nieruchomość położona w obrębie wsi Sienna  obejmujące tereny wokół Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” . Uzbrojenie działki: energia elektryczna, kanalizacja ściekowa  wodociąg wybudowane ze środków własnych „Czarna Góra” S.A. Dostęp  komunikacyjny: krótki dojazd z drogi wojewódzkiej nr 392 drogą utwardzoną materiałem kamiennym, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie,   oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 38 (AM-1) o pow. 5800 m2,  KW Nr SW1K/00043443/9 - obciążona umową użytkowania na czas trwania spółki „Czarna Góra” S.A. , obecnie działka użytkowana jest jako parking, teren dróg dojazdowych.   Cena wywoławcza netto – 935 000,00 PLN, wysokość wadium – 50 000,00 PLN. Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT (23%).  

2) Nieruchomość zabudowana  budynkiem obsługi dolnej stacji kolei linowej wybudowany z własnych środków „Czarna Góra” wartość budowli 19 000,00 PLN . Rozpoczęta została budowa obiektu wielofunkcyjnego obsługi parkingu i ruchu turystycznego na podstawie decyzji nr 35/XIV/B/2008 Starosty Kłodzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji nr 66/XIV/B/2009 Starosty Kłodzkiego dot. przeniesienia pozwolenia na budowę ww. obiektu. Nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na rzecz spółki „Czarna Góra” S.A. zawartą na czas trwania spółki .

 

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia  9 sierpnia  2017 r. o godz. 12:00w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17(sala konferencyjna).

Wadium   z dopiskiem  „Przetarg-działka nr  38” należy  wpłacić  w pieniądzu, przelewem   najpóźniej  do  dnia  4 sierpnia  2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet sprzedaży nieruchomości,  a w przypadku uchylenia się przez  oferenta od podpisania  umowy sprzedaży , wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub  jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –działka nr 38do 4 sierpnia 2017r. do godz.15:00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Biurze Obsługi Klienta, pok. Nr 11. 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu.

I. Pisemna oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      data sporządzenia oferty,

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      kserokopię dowodu wpłacenia wadium,

6)      sposób zagospodarowania nieruchomości oraz wskazanie rodzaju planowanej  działalności .

 

II. Organizacja przetargu

Przetarg składa się  z dwóch części:

1.      „jawnej”, która odbędzie się 9 sierpnia   2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. ,pok. nr 17(sala konferencyjna) w  obecności oferentów, mającej na celu formalne, merytoryczne sprawdzenie oferty,

   2.   „niejawnej”, która odbędzie się w dniu  9 sierpnia  2017 r. o godz. 12:30 mającej na celu wybrania najkorzystniejszej  oferty lub nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne  oferty, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli oferty:

1)      nie odpowiadają  warunkom przetargu,

2)      zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)      nie zawierają  danych jakie powinna spełniać oferta lub dane te są niekompletne,

4)      do ofert nie dołączono kserokopię  dowodu wniesienia wadium,

5)      są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .

Burmistrzowi Stronia Śląskiego  przysługuje  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert.

    Dodatkowe  informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 75 811 77 15 lub osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich  Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  przy ul. Kościuszki 55 w pokoju nr 12.

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd