Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Goszów

Informacje

Cena: 55000
Powierzchnia: 1438
Numer działki: 28/1,28/2,28/7,28/8,28/15,26/16,28/21,28/22 -

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

 

Nieruchomości  położone we wsi Goszów:

1)  dz. nr 28/1 o pow. 0,1819 ha, cena wywoławcza netto- 60 000 PLN , wysokość wadium – 3 000 PLN,

2)  dz. nr 28/2 o pow. 0,1625 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość wadium  – 2 800 PLN,

3) dz. nr 28/7 o pow. 0,1593 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN ,  wysokość  wadium – 2 800 PLN,

4) dz. nr 28/8 o pow. 0,1578 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  – 2 800 PLN,

5) dz. nr 28/9 o pow. 0,1579 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  – 2 800 PLN,

6) dz. nr 28/15 o pow. 0,1579 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  – 2 800 PLN,

7) dz. nr 28/16 o pow. 0,1578 ha, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  – 2 800 PLN,

8)dz. nr 28/21 o pow. 0,1814 ha, cena wywoławcza netto- 60 000 PLN,  wysokość  wadium  – 3 000 PLN,

9) dz. nr 28/22 o pow. 0,1438 ha, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN,  wysokość  wadium  – 2 500 PLN.

 

Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu  doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00044525/5 .

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny położonego we wsi Goszów  nieruchomości oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn – nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetargi odbędą się w dniu 10 lipca  2017 r. od godz. 9 : 00, 9 : 15, 9 :30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00  ( wg. kolejności  działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Warunki przetargów :

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - działka nr ….” ,  do 4 lipca  2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

2. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP,  aktualny wydruk z  KRS( z ostatnich 6 miesięcy )  lub innego właściwego rejestru, w razie  potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  W przypadku cudzoziemców  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie. 

10. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

11. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu  udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr  12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd