Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę dz. nr 150 położonej we wsi Stary Gierałtów

Informacje

Cena: 400
Powierzchnia: 37600
Numer działki: 150

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

        Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie, będących podatnikami podatku rolnego na dzierżawę naokres pięciu lat  n/w nieruchomości, położonej na terenie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na celerolne.

   1.  Obręb Stary Gierałtów

   -  działki Nr  150 (AM-1) – o pow. 3,76 ha,

   -  KW Nr – SW1K /00043446/0,

   - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

   -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

   -  kwota wadium wynosi – 80,00 zł.

 

  Wydzierżawiającyzastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu

   średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku

   trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu  dokonywana będzie

   najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od   dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w

   oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Przetarg ograniczony do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych  obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie .

 

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów:

1)       kserokopia dowodu wpłacenia wadium,

2)       oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie  (co najmniej przez pięć  lat),

3)       oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,

 

osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55,

57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu  6 czerwca 2017r.

 

1. Przetarg odbędzie się w  dniu  9 czerwca 2017 r.   o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2.Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia  5 czerwca 2017r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości , a w przypadku      uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne . 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21.

                                                                                                                        

                                                                                                                          

 

Mapa

Znajdź dojazd