Przetarg pierwszy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim

Informacje

Cena: 80000
Powierzchnia: 1985
Numer działki: 5/4

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim , stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie.

Opis nieruchomości:
I. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim . Przez teren działki przebiega linia kanalizacji sanitarnej nieznacznie utrudniająca zabudowę oraz linia gazowa. Istnieje możliwość podłączenia do wodociągu miejskiego, przebiegającego przez sąsiednią działkę oraz napowietrzna linia energetycznej linii energetycznej niskiego napięcia, której słup znajduje się również na sąsiedniej działce. Teren działki płaski, nieogrodzony. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny na której położona jest ww. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi, występujących łącznie jak i samodzielnie.
1.dz. nr 5/4 o pow. 1985 m2 , cena wywoławcza – 80 000,00 PLN netto + należny podatek VAT,
kwota wadium – 4 000,00 PLN . Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

2. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….."  należy wpłacić przelewem  najpóźniej do dnia 24 maja 2017 r.   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

4. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. Przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie. 

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd