Kolejny przetarg(czwarty) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Stara Morawa

Informacje

Cena: 72000
Powierzchnia: 2005
Numer działki: 75/4-75/6

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości położonych na terenie wsi Stara Morawa ,  w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Uzbrojenie  działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym a następnie wewnętrzną drogą gruntową  wydzieloną z działki nr 75. Teren działek  nieogrodzony , kształt działek zbliżony do wydłużonego trapezu . 

1. dz. nr 75/4 o pow. 2005 m 2,   cena wywoławcza  -72 000,00 PLN, kwota wadium -   3 600,00 PLN, 2. dz. nr 75/5 o pow. 2018 m2,   cena wywoławcza -  73 000,00 PLN, kwota wadium – 3 700,00 PLN,   3. dz. nr  75/6 o pow. 2034 m2,  cena wywoławcza -  73 500,00 PLN, kwota wadium – 3 700,00 PLN .              

Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której  są położone ww. nieruchomości  są oznaczone  symbolem 6MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Przetargi odbędą się w dniu 30 maja 2017 r.o godz. 10:30, 10:45,11:00 (co 15 min  wg. kolejności działek)  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

2. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….."  należy wpłacić przelewem  najpóźniej do dnia 24 maja 2017 r.   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

4. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd