Przetarg na dz. położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie Bolesławów

Informacje

Cena: 30000
Numer działki: 70/5,787

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  pierwsze  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie .

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie :

1.  dz. nr 70/5  o pow. 0,0955 ha, cena wywoławcza netto- 30 000 PLN , wysokość wadium – 1 500 PLN,

     położona we wsi Bolesławów, KW Nr SW1K/00067567/8,  w planie zagospodarowania wsi

     Bolesławów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną,

     wielorodzinną mieszkaniowo –usługową , usługową, symbol planu-10.MU. 

2.  dz. nr 787 o pow. 0,0788 ha, cena wywoławcza netto- 35 000 PLN,  wysokość wadium  – 1 800 PLN,

     położona przy ul. Dolnej w Stroniu Śląskim, KW Nr SW1K/00043663/7, w planie zagospodarowania

     przestrzennego Miasta Stronie Śląskie w/w nieruchomość przeznaczona jest pod  zabudowę    

     mieszkaniową jednorodzinna i wielorodzinną oraz usługi , symbol planu-N.6.MU.

    Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .

Warunki przetargów

Warunki przetargu :

1. Przetargi odbędą się w  dniu 4 maja  2017 r. w ww. godzinach (co 15 min. wg kolejności działek)w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”   przelewem  najpóźniej  do  dnia

26 kwietnia   2017 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia

przetargu.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP,  wydruk z aktualnego odpisu KRS( z ostatnich 6 miesięcy )  lub innego właściwego rejestru, w razie  potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.    W przypadku cudzoziemców  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

6. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

7. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

9. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie. 

11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

12. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd