Przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu Nr 5 przy ul. Kościuszki 65 w Stroniu Śląskim

Informacje

Cena: 60000
Powierzchnia: 44
Numer działki: 554/12

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:

Lokal mieszkalny (I piętro) o pow. 44.70 m2 – w tym jedna piwnica o pow. 9,90 m2 w budynku przy ul. Kościuszki 67 w Stroniu Śląskim, położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 554/12 o pow. 825 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr SW1K/00062285/2 (dot. gruntu), SW1K/00058065/3 (dot. lokalu), cena wywoławcza – 60 000,00 PLN, kwota wadium                    3 000,00 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego  2017 r. od godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).
Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - nr Kościuszki 67/5” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 16 lutego 2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 26 stycznia  2017 r. w godz. od 10 : 00 do 10:30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

Mapa

Znajdź dojazd