Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Sienna, Gmina Stronie Śląskie

Informacje

Numer działki: 154,7/2

Opis

                                                                                                    OGŁOSZENIE PRZETARGU
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położone w obrębie wsi Sienna, Gmina Stronie Śląskie stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie.
Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Sienna obejmujące tereny wokół Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” przylegających do dużych terenów leśnych. Uzbrojenie działki: energia elektryczna, kanalizacja ściekowa. Dostęp komunikacyjny: krótki dojazd z drogi wojewódzkiej nr 392 drogą utwardzoną materiałem kamiennym, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, oznaczone numerami ewidencyjnymi:
1.dz. nr 154 o pow. 0,0743 ha, cena wywoławcza netto- 133 500,00 PLN, wysokość wadium–7 000,00 PLN,
2. dz. nr 7/2 o pow. 0,1775 ha, cena wywoławcza netto -304 500,00 PLN, wysokość wadium – 16 000,00 PLN,
Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT (23%).
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00044196/9 .
W dziale I-SP KW Nr SW1K/00044196/9 wpisane jest nieodpłatne bez ograniczeń prawo do korzystania z ujęcia wody znajdującego się na działce nr 1/2 , obecnie 1/10 objętą księga wieczystą KW Nr SW1K/00060363/9 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 7, obecnie 7/2, położonych w obrębie wsi Sienna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna , Gmina Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w symbolem planu 7U/UT – teren usług i usług turystyki .
Warunki przetargu
1. Przetargi odbędą się w dniu 27 grudnia 2016 r. od godz. 12 : 00 i 12:15 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.
3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….." należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia
13 grudnia 2016 roku na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - po

Mapa

Znajdź dojazd