Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,położonej w Starym Gierałtowie nr 84

Informacje

Cena: 100000
Powierzchnia: 1400
Numer działki: 52

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym starym budynkiem mieszkalno-gospodarczym częściowo podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo mieszkalnym o pow. użytkowa 135,90m2 , położona w Starym Gierałtowie nr 84, na działce nr 52 o pow. 1400 m2. Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW Nr SW1K/00094310/0. Nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociąg z własnej lokalnej studni, istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pasie drogowym drogi dojazdowej. Budynek figuruje w wykazie zabytków Gminy Stronie Śląskie dla wsi Stary Gierałtów .Gmina jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej i ważnego pozwolenia na  przebudowę budynku.  Gmina Stronie Śląskie przekaże dokumentację budowlaną dot. modernizacji wraz z pozwoleniem na budowę na rzecz Nabywcy.  Cena wywoławcza- 100 000,00 PLN, kwota wadium- 5 000,00 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-pok.nr 17 (sala konferencyjna).
Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg – Stary Gierałtów 84” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 ,tel.74 811-77-15 lub 41.

 

 

Mapa

Znajdź dojazd