Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres pięciu lat, obręb Goszów, Stronie Wieś

Informacje

Cena: 400
Numer działki: 107,150/4,1/2,96/4, 69/2, 206/1

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

        Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi  ustne ograniczone do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie, będącymi podatnikami podatku rolnego na dzierżawę naokres pięciu lat  n/w nieruchomości, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na celerolne.

1.      Obręb Goszów

a/ - działka Nr  107   – o pow. 3,0512 ha, KW -SW1K/00043452/5 – mpzp – GO.4.R- teren użyt.rol.

                 - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 200,00 zł.

b/ - działka Nr  150/4 – o pow. 1,3965 ha, KW -SW1K/00043452/5 – mpzp – GO.4.R- teren użyt.rol.

                 - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                  -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 100,00 zł.

c/ -  działka Nr  1/2   – o pow. 1,01 ha, KW -SW1K/00044182/8 – mpzp – GO.4.R- teren użyt.rol.

                 - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 80,00 zł.

          

d/ - działka Nr  96/4   – o pow. 0,44 ha, KW -SW1K/00043452/5  – mpzp – GO.5.MNU –teren dla                                                                                                                 usług i zab. mieszk. jednorodzinnej

                 - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 30,00 zł.

          

działki Nr  69/2   – o pow. 0,26 ha, KW -SW1K/00043452/5 – mpzp – GO.2.R- teren użyt.rol.

     - wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 20,00 zł.

Obręb Stronie Wieś

  a/ -  cz. działki Nr  206/1  – o pow. 10,00 ha, KW -SW1K/00041112/6 – mpzp – RZ –tereny użytków                       

         rolnych, NU –składowisko odpadów komunalnych, ZL – teren zieleni leśnej

     -  wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

                 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

                 - kwota wadium wynosi – 800,00 zł.

 

  Wydzierżawiającyzastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości   wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień  1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy.

  Zmiana czynszu  dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od   dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiado mienia i nie będzie wymagała formy  aneksu.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Przetargi ograniczone do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwoju gospodarstw rolnych  obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie .

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów:

1)      kserokopia dowodu wpłacenia wadium,

2)      oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie  (co najmniej przez pięć  lat),

3)      oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,

osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 2 listopada 2016 r.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu

3 listopada 2016r.

Przetargi odbędą się w dniu  7 listopada2016 roku o godz.: 12:00 poz. 1;  12:15 poz. 2 ;  12:30 poz. 3;  12:45 poz.4; 13:00 poz. 5;  13:15 poz. 6 w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb: ………….dz. nr…… ”    należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 2 listopada2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy  w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie.

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.

4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

5.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  minimalne powyższej ceny.

8.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

9.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i   Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.

10.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o  tym niezwłocznie w formie  właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                

 

Mapa

Znajdź dojazd