Ogłoszenie przetargu na działki położone w obrębie wsi Stara Morawa.

Informacje

Powierzchnia: 2005
Numer działki: 75/1-75/6

Opis

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  pierwsze  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie wsi Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Opis nieruchomości:

I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie wsi Stara Morawa  w kompleksie sześciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Uzbrojenie  działek: istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej przebiegające przez sąsiednie działki. Dostęp komunikacyjny: dojazd z drogi asfaltowej relacji Stronie Śląskie - Bolesławów, drogą gruntową utwardzoną materiałem kamiennym a następnie wewnętrzną drogą gruntową  wydzielona z działki nr 75. Teren działek    nieogrodzony , kształt działek zbliżony do wydłużonego trapezu . 

                                                        cena                               kwota

                                                   wywoławcza                    wadium

                                                   w PLN  netto                      w PLN

1. 75/1 o pow. 0,2227 ha,     80,000,00                4 000,00

2. 75/2 o pow. 0,2005 ha,     72 000,00                3 600,00    

3. 75/3 o pow. 0,2055 ha,     74 000,00                3 700,00

4. 75/4 o pow. 0,2005 ha,     72 000,00                3 600,00

5. 75/5 o pow. 0,2018 ha,     73 000,00                3 700,00  

6. 75/6 o pow. 0,2034 ha,     73 500,00                3 700,00  

Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043663/7.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren na której  są położone ww nieruchomości  są oznaczone  symbolem 6MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Warunki przetargu

1. Przetargi odbędą się w dniu 3 października  2016 r. od godz. 9:00 do 10:30  ( wg. działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….."  należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 27 września 2016 roku   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim mieszczącym się przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. (74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Mapa





Znajdź dojazd