Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę cz. dz. nr 98, obręb Stary Gierałtów

Informacje

Cena: 400
Powierzchnia: 4900
Numer działki: 98

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do osób fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie, będącymi podatnikami podatku rolnego na dzierżawę na okres trzech lat n/w nieruchomości, położonej na terenie wsi Stary Gierałtów, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne.
1. Obręb Stary Gierałtów
- cz. działki Nr 98 (AM-2) – o pow. 0,49 ha,
- KW Nr – SW1K /00043446/0,
- wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) – 400,00 zł.,
- termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie
- kwota wadium wynosi – 80,00 zł.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości
wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień
1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy.
Zmiana czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od
dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiado-
mienia i nie będzie wymagała formy aneksu.
Przetarg ograniczony do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie .

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w dokumentów:
1) kserokopia dowodu wpłacenia wadium,
2) oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie (co najmniej przez pięć lat),
3) oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,

osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 55,
57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 12 września 2016 r.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 13 września 2016r.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. od godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 12 września 2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości , a w przypadku uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21.
 

 

Mapa

Znajdź dojazd