Przetarg na nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim

Informacje

Cena: 5000
Powierzchnia: 39
Numer działki: 554/117 do 554/122

Opis

                                                                                   Burmistrz Stronia Śląskiego

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie:
Opis nieruchomości:
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00076973/3, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stronie Śląskie nieruchomości n/w przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi :
1. dz. nr 554/117 o pow. 40 m2,
2. dz. nr 554/118 o pow. 40 m2,
3. dz. nr 554/119 o pow. 39 m2,
4. dz. nr 554/120 o pow. 39 m2,
5. dz. nr 554/121 o pow. 39 m2,
6. dz. nr 554/122 o pow. 39 m2.

Cena wywoławcza dz. nr: od 554/117 do nr 554/122 - 5 000,00 PLN netto+ należny podatek VAT, kwota wadium - 500,00 PLN ,
Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00 każdy (dot. dz. wymienionych w poz. 1-8)
Warunki przetargu :
Przetargi odbędą się w dniu 26 sierpnia 2016 r. od godz. 10:00 do 10:45 (co 15 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr….”, należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub gotówką najpóźniej do 22 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Oferent, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamości, potwierdzający wniesienia wadium, a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel. 74 811-77-15 lub 41).

 

Mapa

Znajdź dojazd