Przetarg pierwszy pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 48/1, położonej w obrębie wsi Sienna

Informacje

Powierzchnia: 1787
Numer działki: 48/1

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

ogłasza  pierwszy przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie:

Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem gastronomicznym z funkcja turystyczną „Karczma Czarna Góra” . Budynek wybudowany ze środków własnych spółki „Czarna Góra” S.A. wartość budynku 19 313 600,00 PLN netto.

Nieruchomość znajduje się na działce nr 48/1 o pow. 1787 m2, obręb Sienna, Gmina Stronie Śląskie , KW Nr SW1K/00043443/9.

Nieruchomość jest obciążona umową użytkowania na rzecz spółki „Czarna Góra” S.A. zawartą na czas trwania spółki . Cena wywoławcza- 306 400, 00 PLN, kwota wadium 61 000,00 PLN.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia  26 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17(sala konferencyjna).

Wadium   z dopiskiem  „Przetarg-działka nr  48/1” należy  wpłacić  w pieniądzu, przelewem   najpóźniej  do  dnia  22 sierpnia  2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 -za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet sprzedaży nieruchomości, , a w przypadku uchylenia się przez  oferenta od podpisania  umowy sprzedaży , wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub  jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –działka nr 48/1do 22 sierpnia2016r. do godz.15:00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Biurze Obsługi Klienta, pok. Nr 11. 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki  określone w ogłoszeniu o przetargu.

I. Pisemna oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      data sporządzenia oferty,

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      oferowaną cenę( wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

5)      kserokopię dowodu wpłacenia wadium,

6)      sposób zagospodarowania nieruchomości oraz wskazanie rodzaju planowanej  działalności , która ma służyć do obsługi stacji

narciarskiej w Siennej, Gmina Stronie Śląskie(w zakresie obsługi ruchu turystycznego) zgodnie z umową użytkowania zawartą w dniu 02.04.1997 r.  pomiędzy „Czarną Górą” S.A. a  Gminą Stronie Śląskie.

II. Organizacja przetargu

Przetarg składa się  z dwóch części:

1.    „jawnej”(w obecności oferentów), która odbędzie się 26 sierpnia  2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. ,pok. nr 17(sala konferencyjna) w  obecności oferentów, mającej na celu formalne, merytoryczne sprawdzenie oferty,

   2.   „niejawnej”, która odbędzie się w dniu  26 sierpnia  2016 r. o godz. 14:30 mającej na celu wybrania najkorzystniejszej  oferty lub nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne  oferty, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli:

1)    nie odpowiadają  warunkom przetargu,

2)    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)    nie zawierają  dane jakie powinna spełniać oferta lub dane te są niekompletne,

4)    do ofert nie dołączono kserokopię  dowodu wniesienia wadium,

5)    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .

Burmistrzowi Stronia Śląskiego  przysługuje  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert.

    Dodatkowe  informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 75 811 77 15 lub osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich  Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  przy ul. Kościuszki 55 w pokoju nr 12.

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd