przetarg na dzierżawę nieruchomości na okres siedmiu lat

Informacje

Powierzchnia: 1
Numer działki: 146/1
KW Nr: 43440

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

        Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone do osób  fizycznych zameldowanych na terenie Gminy Stronie Śląskie ,będącymi podatnikami podatku rolnego na dzierżawę naokres siedmiu lat  n/w nieruchomości, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na celerolne.

   1.  Obręb Strachocin

- cz. działki Nr  146/1 (AM-2) – o pow. 1,0087 ha,

- cz. działki Nr  146/2 (AM-2) – o pow. 0,9744 ha,

- cz. działki Nr  146/3 (AM-2) – o pow. 1,0175 ha,

- działka Nr  124 (AM-1) – o pow. 1,2100 ha,

 

  -  KW Nr - 43440,

  -wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

 -  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - kwartalnie

2.      Obręb Stronie Wieś

- cz. działki Nr  206/3 (AM-2) – o pow. 3,0200 ha,

- cz. działki Nr  214/2 (AM-2) – o pow. 5,0936 ha,

- cz. działki Nr  248 (AM-2) – o pow. 8,0000 ha.

-  KW Nr – 41112 i 44202,

-wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto) –  400,00 zł.,

-  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - kwartalnie

 Kwota wadium dla wszystkich w/w  wynosi 80,00 zł.

- Wydzierżawiającyzastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości

  wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień

  1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy.

  Zmiana czynszu  dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od

  dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiado-

  mienia i nie będzie wymagała formy aneksu.                                                                                                       

Przetarg ograniczony do rolników Gminy Stronie Śląskie ze względu na wsparcie i rozwój gospodarstw rolnych  obszarów wiejskich na terenie Gminy Stronie Śląskie .

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie n/w  dokumentów:

1)      kserokopia dowodu wpłacenia wadium,

2)      oświadczenia o zameldowaniu na terenie Gminy Stronie Śląskie  (co najmniej przez pięć  lat),

3)      oświadczenia o byciu podatnikiem podatku rolnego w Gminie Stronie Śląskie,

osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim –pokój nr 15 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego  ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w terminie do dnia 25 lipca 2016 r.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu  26 lipca 2016r.

 

1. Przetargi odbędą się w  dniu 29 lipca  2016 r. od godz. 10:00  (co 15 min. wg kolejności działek)w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2. Wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”  należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia                  25 lipca  2016 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet dzierżawy nieruchomości , a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium. 

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny  wywoławczej.

7.Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

9. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 21.

                                                                                                                         

                                                                                                                                  Burmistrz Stronia Śląskiego

                                                                                                                                    Zbigniew Łopusiewicz

                                                                

 

Mapa

Znajdź dojazd