Ogłoszenie kolejnych przetargów na nieruchomość niezabudowaną połozoną w obrębie wsi Stary Gierałtów

Informacje

Cena: 75
Powierzchnia: 2084
Numer działki: 211/1

Opis

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

ogłasza  trzeci  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie:

 

Opis nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 211/1 o pow. 0,2084 ha, położona w obrębie wsi Stary Gierałtów  dla której  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00043446/0, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Gierałtów  nieruchomość w/w przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu - 40MN , zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza – 75 000,00 PLN netto + należny podatek VAT , kwota wadium- 4 000,00 PLN.

 

Warunki przetargu :

Przetarg odbędzie  się w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 13:15  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala  konferencyjna). Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr 261/1”,   należy wpłacić w pieniądzu przelewem  najpóźniej do  13 czerwca  2016 r. na konto Gminy Stronie Śląskie –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Oferent, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamości, potwierdzający wniesienia wadium, a w przypadku osób prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd