Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres pięciu lat

Informacje

Cena: 400
Powierzchnia: 53100
Numer działki: 46,40,341

Opis

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

         Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwsze  przetargi  ustne nieograniczone  na dzierżawę  n/w nieruchomości niezabudowanych,  położonych  na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie  , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie na cele rolne na okres pięciu lat:

    1)  cz. dz. nr 46 o pow. 5,31 ha, księga wieczysta KW Nr SW1K/00043449/1 , obręb Młynowiec ,

   2) cz. dz. nr  40 o pow. 4,69 ha,  księga wieczysta KW Nr SW!K/00044201/8, obręb Stara Morawa,

   3) nr 341 o pow. 10,00 ha, księga wieczysta KW Nr  SW1K/00043446/0,obręb Stary Gierałtów ,

     

·               obciążenia nieruchomości – nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zadłużeń,   

·              okres umowy – pięć lat,   

·              przeznaczenie w  m.p.z.p: symbol plany R -teren użytków rolnych  -dot. dz. nr 40,341,

symbol planu MN/UT – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna i usługi turystyki,

stawka do licytacji  zł./ha rocznie – 400,00 PLN ,

termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie,

kwota wadium – 100,00 zł.,

zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego dla w/w działek- Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo   do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku  trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana   czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania  od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

 

1. Przetargi odbędą się dni17 czerwca 2016 rokuo godz. 12:00 –dot. poz. 1, 12:15-dot. poz. 2 , 12:30-dot. poz. 3  (do 15 minwg kolejności działek w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-   pok.nr 17 (sala konferencyjna).

2.Wadium  z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – obręb:   dz. nr …” należy wpłacić przelewem   najpóźniej do dnia 13 czerwca2016r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy    w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie .

3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu  dzierżawnego.

4.  W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz  Wydzierżawiającego.

5. Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę   prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem .Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

8 . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.

9. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

10.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.

11.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny,  informując o tym niezwłocznie w formie  właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd