Przetarg na dzierżawę -parking, obręb Stronie Lasy

Informacje

Cena: 2
Powierzchnia: 7572
Numer działki: 1/16
KW Nr: 59404

Opis

 

         Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza  pierwszy  przetarg  ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz osób prawnych posiadających siedzibę na terenie  gminy Stronie Śląskie na dzierżawę  n/w nieruchomości niezabudowanej,  położonej w obrębie Stronie Lasy, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie na cele związane z działalnością gospodarczą.

dz. nr 1/16 o pow. 7572 m2;

-  księga wieczysta Nr 59404

-  obciążenia nieruchomości – nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy obowiązującą do 12 maja 2016 r.  

-  okres umowy – 3 lat 

-  przeznaczenie w  m.p.z.p  Stronie Lasy, Gmina Stronie Śląskie  (Kletno górne)  – 1TKs – stacja kolei linowej,

-   wysokość czynszu zł./m2 miesięcznie (netto) – 0,29 zł.

-  stawka do licytacji zł./pow. miesięcznie (netto/ - 2 196,00 zł.

-  termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie

-  kwota wadium – 200,00 zł.

-  zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego dla w/w działek- Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo   do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 stycznia każdego roku  trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana   czynszu dokonywana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania  od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

 

Obowiązkiem oferenta, który wygra przetarg będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgody na prowadzenie przedmiotowej działalności.

 

1.Osoby uprawnione do udziału w przetargu powinny osobiście zgłosić chęć uczestnictwa (w formie pisemnej) w Urzędzie Miejskim  w Stroniu Śląskim , pok. Nr 15 lub przesłać na adres: Gminy Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55 , 57-550 Stronie Śląskie w terminie do 4 lutego 2016 r. i dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia wadium oraz :

a)osoby fizyczne –poświadczenie zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Stronie Śląskie minimum 1 rok licząc od dnia przetargu lub kserokopię dowodu osobistego.

b) osoby prawne -aktualny odpis z KRS  wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą  przetargu,

2. Ponadto osoby wyrażające chęć uczestnictwa w przetargu nie mogą posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stronie Śląskie.

3.Lista podmiotów zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w dniu 5 lutego 2016 r.

1.Przetarg odbędzie się dnia  12 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w UrzędzieMiejskim w Stroniu Śląskim-   pok.nr 17 (sala konferencyjna).

2.Wadium  z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – dz. nr 1/16, obręb Stronie Lasy” należy wpłacić przelewem lub  najpóźniej do dnia 8 lutego2016r. na konto Gminy Stronie Śląskie Gospodarczy Bank Spółdzielczy    w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie lub gotówką w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejski w Stroniu Śląskim (pokój nr 3).

3.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu   dzierżawnego.

4.W przypadku uchylenia się przez  Oferenta od podpisania  umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz  Wydzierżawiającego.

5.Oferentowi,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.W przypadku uchylenia się przez Oferenta od podpisania umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę   prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem .Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

8.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyższej ceny.

9.Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym ,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

10.Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12,tel.74 8 11-77-21.

11.Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny,  informując o tym niezwłocznie w formie  właściwej  dla ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa

Znajdź dojazd