Przetargi na działki niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś.

Informacje

Cena: 48
Powierzchnia: 1374
Numer działki: 63/3 - 63/8

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie Stronie Wieś , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

Opis nieruchomości:

I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś w odległości ok 300m2 od głównej drogi przebiegającej przez wieś , jaka jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z terenami Ośrodka Górskiego ,”Czarna Góra”, oznaczone numerami ewidencyjnymi:

                                                    Cena wywoławcza      kwota wadium

                                                        w  PLN netto                   w PLN

                          

1. 63/3 o pow. 0,1455 ha,     50 900,00                2 600,00

2. 63/4 o pow. 0,1474 ha,     51 500,00                2 600,00    

3. 63/5 o pow. 0,1380 ha,     48 000,00                2 400,00

4. 63/6 o pow. 0,1465 ha,     51 000,00                2 600,00

5. 63/7 o pow. 0,1374 ha,     48 000,00                2 400,00  

6. 63/8 o pow. 0,1554 ha,     54 000,00                2 700,00  

Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00069537/3 .

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 12.MN/UT – przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym  oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

Warunki przetargu

1. Przetargi odbędą się w dniu 13 stycznia 2016 r. od godz. 9:00 do 10:30  ( co 15 min wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w w/w wysokości.

3. Wadium z dopiskiem "Przetarg-działka nr: ….."  należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 7 stycznia 2016 roku   na konto Gminy Stronie Śląskie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.    

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

8. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

10. Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim  przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

                                                                             

Mapa

Znajdź dojazd